Handledarutbildning i psykosocialt arbete

Motsvarande 45 hp.
Kursplan

Den här utbildningen vänder sig till dig som är socionom, sjuksköterska, psykolog eller har motsvarande högskoleutbildning.

Det är en yrkeskompetens i sig att vara en professionell handledare.  Målsättningen är att vi skall ge dig den kompetens som du behöver för verksamhetshandledning inom det psykosociala området. 

SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ett av föreläsnings-tillfällena kommer därför att äga rum på New college i Oxford med föreläsare som är knutna till universitetet i Oxford.

Information om utbildningen

Behörighet

  • Socionom, sjuksköterska, psykolog eller motsvarande högskoleutbildning
  • Möjlighet och tillgång till minst ett handledningsuppdrag inom psykosocialt arbete under studietiden

Omfattning: Utbildningen pågår under tre terminer med totalt 24 kursdagar.  Vid dessa tillfällen är en och en halvdag föreläsningar och seminarier samt en halvdag handledning.

Innehåll

Utbildningen består av:

  • Teorier kring psykosocial handledning med kurser i handledningsmetodik, organisationspsykologi, pedagogik, etik och juridik samt forskningsmetodik
  • Handledning i grupp på minst ett eget handledningsuppdrag

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall du ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje delkurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. Student som underkänts på teoridelen har rätt till en förnyad examination. Om studenten ej uppnår lärandemålen för delkursen handledning inom utbildningens ram, måste denne på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%.
Om närvaron är lägre än 80% på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras. Om närvaron är lägre än 80% per termin på handledningskursen måste detta kompenseras genom att studenten på egen bekostnad genomgår de timmar som återstår för att erhålla 80% närvaro.

Utbildningstider: Utbildningen äger rum på måndagar och tisdagar, jämna veckor en gång per månad under tre terminer, med start i augusti 2019 och avslut i november 2020.  Resan till Oxford kommer att ske på en torsdag och fredag. Utbildningstiden är måndagar 9:30 – 17:00 och tisdagar 8:30 -15.30.

Utbildningsdagar:

Hösten 2019: 19/8 och 20/8, 5/9 och 6/9 (Oxford), 30/9 och 1/10, 28 och 29/10, 25 och 26/11.

Våren 2020: 20/1 och 21/1, 17/2 och 18/2, 16/3 och 17/3, 27/4 och 28/4, 25 och 26/5.

Hösten 2020: 31/8 och 1/9, 12 och 13/10, 16/11 och 17/11.

Pris: 28 500kr/termin exklusive moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 5 000 kronor.              

Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm  (T-bana Zinkensdamm).

Anmälan: SAPU tillhanda senast 15 juni. Anmälan görs via www.sapu.se Antagning sker kontinuerligt under våren.

Intervju: Behöriga till kursen kallas till en intervju.

Kursledare: Irene Lainio tel. 073 985 87 45 irene.lainio@sapu.se

Examinator: Jan Carlsson, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt fil dr i psykoterapi.

Kontaktpersoner SAPU

Anna Törnquist, rektor 070 690 24 08 alt anna.tornquist@sapu.se

Annelie Karlsson, administratör, 08-642 10 24, info@sapu.se  

Har du frågor eller vill veta mer?

Tveka inte att kontakta oss via e-post, info@sapu.se, eller på telefon +46 (0)8 642 10 24.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Utbildningen ger en välanvänd kunskap i vårt yrke.

Dunia Shaba, Beteendevetare inom företagshälsovård

X